The farewell

When a Chinese family finds out that their grandmother has only a short time left to live, they plan a family reunion before she dies without telling her.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Wang, Lulu (Director) (Biên kịch, Giám đốc), Awkwafina, 1989- (Diễn viên), Ma, Tzi (Diễn viên), Lin, Diana (Diễn viên)
Định dạng: Video Đĩa DVD
Ngôn ngữ:English
Chinese
Được phát hành: Santa Monica, California : Lionsgate, [2019]
Những chủ đề:

Central

Chi tiết quỹ từ Central
Số hiệu: COMEDY
Sao chép 1 37413317911842 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 2 37413317911743 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 3 37413317911792 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 4 37413317911859 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 5 37413317911800 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 6 37413317911750 Sẵn có  Đặt Giữ

Shadle

Chi tiết quỹ từ Shadle
Số hiệu: COMEDY
Sao chép 7 37413317911818 Sẵn có  Đặt Giữ

Hillyard

Chi tiết quỹ từ Hillyard
Số hiệu: COMEDY
Sao chép 8 37413317911834 Checked out  Gọi lại điều này

Liberty Park

Chi tiết quỹ từ Liberty Park
Số hiệu: COMEDY
Sao chép 9 37413317911784 Sẵn có  Đặt Giữ