More to the story /

As features editor of her school newspaper, thirteen-year-old Jameela Pervaiz wants to impress her father by writing a spectacular story about the new student, but a misunderstanding and family illness complicate matters.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Khan, Hena (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Salaam Reads, 2019
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:

Hillyard

Chi tiết quỹ từ Hillyard
Số hiệu: J KHAN
Sao chép 1 37413318726397 Sẵn có  Đặt Giữ

Central

Chi tiết quỹ từ Central
Số hiệu: J KHAN
Sao chép 2 37413318726371 Sẵn có  Đặt Giữ

Liberty Park

Chi tiết quỹ từ Liberty Park
Số hiệu: J KHAN
Sao chép 3 37413318726389 Sẵn có  Đặt Giữ