Like the moon loves the sky /

Illustrations and prose inspired by the Quran celebrate a mother's love and hopes for her child.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Khan, Hena (Tác giả)
Tác giả khác: Khan, Saffa (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: San Francisco : Chronicle Books, [2020]
Những chủ đề:

Liberty Park

Chi tiết quỹ từ Liberty Park
Số hiệu: E KHAN
Sao chép 1 37413318701754 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 2 37413318701762 Sẵn có  Đặt Giữ

Shadle

Chi tiết quỹ từ Shadle
Số hiệu: E KHAN
Sao chép 3 37413318701796 Sẵn có  Đặt Giữ
Sao chép 4 37413318701788 Aged to lost  Gọi lại điều này

Central

Chi tiết quỹ từ Central
Số hiệu: E KHAN
Sao chép 5 37413318701747 Checked out  Gọi lại điều này