The vegetarian : a novel /

"Before the nightmares began, Yeong-hye and her husband lived an ordinary, controlled life. But the dreams--invasive images of blood and brutality--torture her, driving Yeong-hye to purge her mind and renounce eating meat altogether. It's a small act of independence, but it interrupts her...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Han, Kang, 1970-
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Korean
Được phát hành: London ; New York : Hogarth, [2015]
Phiên bản:First U.S. edition.
Những chủ đề: