Amina's voice /

"A Pakistani-American Muslim girl struggles to stay true to her family's vibrant culture while simultaneously blending in at school after tragedy strikes her community"--

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Khan, Hena (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New York : Salaam Reads / Simon & Schuster Books for Young Readers, [2017]
Phiên bản:First edition.
Những chủ đề:

Hillyard

Chi tiết quỹ từ Hillyard
Số hiệu: J KHAN
Sao chép 1 37413317120212 Sẵn có  Đặt Giữ

Central

Chi tiết quỹ từ Central
Số hiệu: J KHAN
Sao chép 2 37413317120204 Sẵn có  Đặt Giữ

Shadle

Chi tiết quỹ từ Shadle
Số hiệu: J KHAN
Sao chép 3 37413317120238 Sẵn có  Đặt Giữ